Проектна дейност

ДГ „Иглика” реализира дейности по следните проекти и програми”:

  1. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала;
  2. НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на

предучилищното и училищно образование – 2017 г.”;

  1. НП „Заедно за всяко дете – 2019 г.”, Модул „Добри практики за взаимодействие

с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”;

  1. НП „Успяваме заедно – 2019 г.”;
  2. Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите

специалисти”, Дейност 2;

  1. Проект АПСПО:
  • Дейност 2 „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и

социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средства за такси на детска градина”;

  • Дейност 3 „ Осъществяване на обучения, включително осигуряване на

обучителни материали и пособия и др.”

Scroll to top